De Wet zorg en dwang (Wzd)

Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg ontvangen. Het jaar 2020 is een overgangsjaar. Dit betekent dat Stichting NiKo in 2020 de Wzd stap voor stap heeft geïmplementeerd binnen de organisatie.

Wie valt onder de Wzd?

De Wzd is geldig in de ouderen- en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Aangezien Stichting NiKo een ouderenzorginstelling is, zullen alleen de relevante doelgroepen beschreven worden:

  1. Zorgvragers met een indicatie voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.
  2. Zorgvragers ten aanzien van wie een ter zake kundige arts heeft verklaard dat zij, in verband met een psychogeriatrische aandoening, zijn aangewezen op zorg.
  3. Zorgvragers met een ziekte of aandoening die in een uitvoeringsregeling wordt gelijkgesteld met een psychogeriatrische aandoening.

Het maakt hierbij niet uit of de zorgvragers in De Nieuwpoort of De Palatijn wonen. De Wzd is ook van toepassing in de thuiszorg, maar Stichting NiKo levert daar in principe geen onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg

Het kan zijn dat zorgvragers door hun psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) zorg nodig hebben die ze eigenlijk niet willen. Denk hierbij aan het weigeren van medicatie. In dit soort gevallen kan het zijn dat er over wordt gegaan op onvrijwillige zorg. Dit kan echter niet zomaar.

Eerst moet dan gekeken worden of er sprake is van ernstig nadeel. Hieronder valt onder andere (risico op) levensgevaar, ernstige lichamelijke of materiële schade en maatschappelijke teloorgang. Als er sprake is van ernstig nadeel, moet er onderzocht worden hoe het nadeel verminderd, opgeheven of voorkomen kan worden. Dit gebeurt multidisciplinair. De zorgverleners zullen elkaar en behandelaren (bijvoorbeeld artsen of psychologen) benaderen om samen de casus te bespreken.

Er wordt altijd gezocht naar een manier om het ernstig nadeel te voorkomen door middel van vrijwillige zorg, dus zorg waarmee de zorgvrager/vertegenwoordiger instemt. Als dit niet mogelijk is, wordt over gegaan op onvrijwillige zorg. Dit zal altijd multidisciplinair besproken en geëvalueerd worden volgens het stappenplan van de Wzd.

Meer informatie

Voor meer informatie: kijk op www.dwangindezorg.nl/wzd of bekijk de brochures op onze website.