Privacayverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zorgorganisaties om zorgvragers te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Stichting NiKo omgaat met de rechten van zorgvragers en hoe de persoonsgegevens van de zorgvragers zijn beveiligd, wat Stichting NiKo doet met uw persoonsgegevens en op welke gronden Stichting NiKo dit doet.

Privacyverklaring

1. Algemeen
Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij binnen Stichting NiKo contactgegevens en medische en welzijnsgegevens vast van onze zorgvragers. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun zorg- en dienstverlening aan u.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. De geheimhouding en beveiliging zijn vastgelegd in aanvullende overeenkomsten.

Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw zorg t.b.v. de declaratie doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop Stichting NiKo uw gegevens behandelt, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming.
Pamela Zents, bereikbaar via e-mailadres: p.zents@ stichtingniko.com