Privacayverklaring

Privacyverklaring

Als zorgorganisatie verwerkt Stichting NiKo persoonsgegevens van bewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten en bezoekers van onze website. Persoonsgegevens worden beschermd door diverse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we in het kort uit met welke doel we uw persoonsgegevens verwerken, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen, wat uw rechten zijn, het gebruik van cookies en hoe u contact op kunt nemen met de functionaris gegevensbescherming.

1. Algemeen
Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij binnen NiKo contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw gezondheid en ondersteuningsbehoefte vast van onze bewoners en cliënten. Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch cliëntendossier. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten doen wij alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag en na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun zorg- en dienstverlening aan u.
Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens doen we in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. De geheimhouding en beveiliging zijn vastgelegd in aanvullende overeenkomsten.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop NiKo uw gegevens behandeld, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Datalekken
De beveiligingsmaatregelen worden volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan treedt het protocol datalekken in werking.
Als het waarschijnlijk is dat het datalek voor u een risico met zich meebrengt dan zal dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico voor uw rechten en vrijheden oplevert, zullen we het datalek zo spoedig mogelijk aan u meedelen.

5. Geheimhouding
Medewerkers van Stichting NiKo houden de persoonsgegevens geheim en gebruiken deze alleen in het kader van hun werkzaamheden voor Stichting NiKo.

6.Cookies
Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Met cookies kan uw surfgedrag bijgehouden worden en kan uw computer of mobiele apparaat herkend worden bij een volgend bezoek. Het is afhankelijk van de instellingen van uw browser wat we bij kunnen houden.
U kunt de cookies via uw browser (help-functie) blokkeren en verwijderen. Het blokkeren en verwijderen kan met zich meebrengen dat de website minder goed functioneert.

Versie: 7 juli 2021

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Pamela Zents
p.zents@ stichtingniko.com
072-51850 000